Biz hakda

Şençzhenen Reno Maglumat Tehnologiýa Co., Ltd. 2017-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

OEM / ODM hyzmatlaryny goldaýan önümiň ösüşini we önümçiligini birleşdirýän öndüriji.

Kompaniýa ISO9001, ISO45001, ISO14001 ulgam şahadatnamasyndan geçdi.

OEMODM (1)

Zawod 2000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we garaşsyz we ýetişen önüm gözleg we ösüş topary bar.Müşderiniň marka stiline we bazaryň zerurlyklaryna laýyklykda bäsdeşlik önümlerini düzýäris.

Zawodda CNC gaýtadan işlemek, guýma guýmak, möhürlemek, sanjym galyplary, okislenme, ýag sepmek we beýleki önümçilik amallary ýaly doly önüm önümçilik liniýasy bar.

Zawodyň uly göwrümli enjamlaryna 200T zarba urýan maşyn, lazer bellik enjamy, lazer kesiji maşyn, CNC egiriji maşyn, CNC san gözegçilik enjamy, sanjym galyplaýjy maşyn we beýleki enjamlar girýär.

Hil synag enjamlary duz sepiji synag ediji, ýokary we pes temperatura barlaýjy, yrgyldy stolunyň yrgyldy synag skameýkasy we ş.m. ýaly birneme ösen enjamlary öz içine alýar. Eksport edilen önümler SGS, CE, Rose we beýleki halkara hil şahadatnamasyndan geçdi.

Eksport Aziýa, Europeewropa we Demirgazyk Amerikany öz içine alýar.Uzak möhletli hyzmatdaşlar: Lenovo, Asus, Pekin uanuanlong atuatu, Günorta Koreýa Pontri, Amerikan Razor we beýleki meşhur söwda kärhanalary.

Üstünlik

 

Çeşme zawody önümiň bahasynyň ýeterlik artykmaçlygyny eýelemäge mümkinçilik berýär

 

Outhli çykýan önümlerde 100% giňişleýin hil barlagyny geçiriň we önümlerde CE, FC, ROSE we ş.m. ýaly halkara derejesinde meşhur şahadatnamalar bar.

 

Her önümiň öz daşky görnüşi patenti ýa-da peýdaly model patenti we iki oýlap tapyş patenti bar.Önümlerimiz bazardaky önümleriň tapawudyny üpjün etmek üçin hususy modellerdir.

 

Ajaýyp dizaýn we gözleg topary, doly önümçilik üpjünçilik zynjyry ulgamyna eýe boluň we size öz markaňyzy guruň

 

OEM we ODM-i kabul ediň, önümçilik sargytlaryny wagtynda ýerine ýetiriň we täze önümler üçin iň gysga gözleg we ösüş wagty bary-ýogy 2 hepde.

Medeniýetimiz

logo

Renonyň korporatiw medeniýeti agzybirlik, öz içine alyjylyk, öz-özüňi kämilleşdirmek we täzelik.Kärhanalar akademiki kärler ýa-da hünärler bilen çäklenmeýär we hünär ussatlygy bilen her dürli sosial zehinleri kabul edýär.Kompaniýa häzirki wagtda önümçilik dizaýny, gurluş dizaýny, elektron enjamlary we maglumat programma üpjünçiligi in engineeringenerçiligi ýaly köp ugurly hünärmen toparlaryndan durýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa garaşsyz innowasiýalara üns berýär we peýdaly modelde we daşky görnüş dizaýnynda netijeleri gazandy.Coreadro hökmünde patentlenen tehnologiýa bilen önümiň “Reno” -ny ösdürmek üçin iň berk binýady bolan ýeterlik tapawutlandyrylan elementleri bar.

Taryhymyz

“Reno” topary 2015-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Hytaýda internetiň ýaýramagynyň çäginde weteran jenap Çen Huifeng hem ýarag gurluşynyň höwesjeňidir.Internetde özboluşly ussatlyk temasyna başlady we Hytaýyň iň ergonomiki dizaýnerleriniň we mehanikleriniň toparyny ýygnady.Gurluşyk inersenerleri gyzyklanma meýillerini we döredijilik ylhamyny bilelikde öwrenýärler.Bu inersenerler “Foxconn”, “SilverStone” we “Cooler Master” ýaly meşhur kompaniýalarda işlediler.Bazarda barha çynlakaý önümiň birmeňzeşligini göz öňünde tutup, önümiň tapawudy we intellektual eýeçiligiň özbaşdaklygy Renonyň gözleg maksatlaryna öwrüldi.

Topar 2017-nji ýylyň maý aýynda “Made in China” -iň halkara täsirini yzygiderli giňeltmegi maksat edinýän Ruinuo kompaniýasyny resmi taýdan esaslandyrdy.

2018-nji ýylda kompaniýa döredijilik çekmekden başlap, önümçilik, senagat dizaýny, mehanizm dizaýny, elektron gözleg we gözleg, galyndylary ösdürmek, önümçilik we gurnama çenli ähli prosesi amala aşyrdy.

2020-nji ýylda Reno Lenovo bilen öz pikir panelleri we güýç ulanyjylary üçin aýratyn önüm döretmek üçin resmi taýdan hyzmatdaşlyk etdi.Häzirki wagtda hyzmatdaşlarymyz Lenovo, ASUS, Pekin uanuanlong atuatu we beýleki belli kärhanalary öz içine alýar.