Habarlar

 • Hytaýyň mehaniki klawiatura önümçiliginiň ösüşi

  Hytaýyň mehaniki klawiatura önümçiliginiň ösüşi

  Hytaýyň mehaniki klawiatura pudagynyň ösüş taryhy Daşary ýurt mehaniki klawiatura senagatynyň uzak taryhy bar.Dünýädäki ilkinji mehaniki klawiatura markasy “CHEERY” 1953-nji ýylda Germaniýada döredildi. Soňra CHERRY 12 şahany döretdi ...
  Koprak oka
 • Renonyň täze daşky gurşawy durmuşyňyzy erteki reňklerinden doly edýär

  Renonyň täze daşky gurşawy durmuşyňyzy erteki reňklerinden doly edýär

  Daşky gurşaw çyralary başlangyç nokat hökmünde ýer alýar we sahnanyň täsirini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp we ajaýyp yşyklandyryş gurşawyny döretmegi maksat edinýär, dürli sahnalara görä üýtgedilip, adamlara sahnanyň atmosferasyny duýýar.Bir reňkli reňk getiriň ...
  Koprak oka
 • “Reno” - ösýän senagat dizaýn güýji

  “Reno” - ösýän senagat dizaýn güýji

  2020-nji ýylda “Amazon” köp sanly täze enjamlary, dürli monitor göteriji ýaýlary, şeýle hem LED ýeňil önümleri, simsiz zarýad beriş önümlerini we duralgalary gördi.Täze enjamlaryň ilkinji ýyly diýip atlandyryp bolar we täze enjamlaryň gülläp ösmegi hem bir pursat boldy ...
  Koprak oka
 • Renonyň ergonomiki önümlerini tapmagyň syýahaty

  Renonyň ergonomiki önümlerini tapmagyň syýahaty

  Ergonomika, gurallary ulanmagy mümkin boldugyça adam bedeniniň tebigy görnüşine laýyk getirmekden ybaratdyr, şonuň üçin gurallary ulanyp bilýän adamlar işlänlerinde hiç hili işjeň fiziki we akyl uýgunlaşmagyna mätäç bolmaz, şeýlelik bilen ýüze çykýan ýadawlygy azaldar. gurallaryny ulanmak.Sahypada ...
  Koprak oka
 • X6 ýaý

  X6 ýaý

  Noutbuklary we “iPad” -leri uzak wagtlap ulanmak, uzak wagtlap oturmak, okuwçylaryň we kompaniýanyň işgärleriniň saglyk problemasy sebäpli boýnuň agyrmagyna sebäp bolup biler.Muňa jogap hökmünde ergonomiki önümlere ünsi jemleýän Reno, m bilen ulanyp boljak göçme noutbuk stendi X6 döretdi ...
  Koprak oka
 • Önümiň ösüşi barada Reno

  Önümiň ösüşi barada Reno

  Reno, Japanaponiýanyň “Foxconn” -da işlän daşary ýurtly Amazon maglumat derňew topary we önüm dizaýn topary bar.Müşderileriň funksional talaplaryny kanagatlandyrmakdan başga-da, önümde ergonomiki dizaýn ýörelgelerini kabul edýäris ...
  Koprak oka
 • Üç ulgamly şahadatnama.

  Üç ulgamly şahadatnama.

  2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde RENO diýlip atlandyrylýan Şençzhenen Reno Maglumat Tehnologiýa Ş., ISO45001, ISO9001 we ISO14001 üç ulgamly şahadatnamany üstünlikli geçdi.ISO9001 ulgamy şu wagta çenli dünýäde iň ösen hil çarçuwasydyr we ýokary derejede tanalýar ...
  Koprak oka