Hytaýyň mehaniki klawiatura önümçiliginiň ösüşi

Hytaýyň mehaniki klawiatura pudagynyň ösüş taryhy

Daşary ýurt mehaniki klawiatura senagatynyň uzak taryhy bar.Dünýädäki ilkinji mehaniki klawiatura markasy CHEERY 1953-nji ýylda Germaniýada döredildi.

Netijede, CHERRY ABŞ-da we beýleki ýurtlarda we sebitlerde 12 şahamça we zawod döretdi.Esasy mehaniki klawiaturalarynyň köpüsi nemes we çeh zawodlarynda öndürilýär.Hytaýyň mehaniki klawiatura senagaty 1970-nji ýyllaryň ahyrynda ösüp başlady we ösüşini ösüş döwrüne we ösüş etabyna (1978-2010) bölüp bolar.

1978-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Hytaýyň mehaniki klawiatura pudagy başlangyç döwründe.Bu etapda Hytaý bazaryndaky esasy mehaniki klawiaturalardy

Daşary ýurt zawodlary tarapyndan öndürilip, taýýar önüm görnüşinde Hytaý bazaryna girmek üçin belli daşary ýurt mehaniki klawiatura markalaryna German CHEERY,

Japanaponiýa REALFORCE, US IBM we ş.m. Bu etapda öndürilen mehaniki klawiaturalaryň görnüşlerine gara wyklýuçateller, ýaşyl wyklýuçateller, goňur wyklýuçateller,

Gyzyl ok, ak ok mehaniki klawiatura we ş.m. Olaryň arasynda gara ok mehaniki klawiatura ilki peýda boldy we önümçilik tehnologiýasy kämillik ýaşyna ýetdi.Esasy atyş tizligi sebäpli

Çalt tizligiň we ýokary klawiatura duýgurlygynyň aýratynlyklary oýun söýüjiler tarapyndan makullanýar we çalt "oýunlar üçin mehaniki klawiatura" bolýar.

Ösüş tapgyry 2011-nji ýyldan bäri Hytaýyň mehaniki klawiatura pudagy ösüş tapgyrynda.Bu etapda içerki we daşary ýurt mehaniki klawiatura öndürijileri Hytaýda zawodlar gurup başladylar we onlaýn we awtonom kanallara dürli görnüşli mehaniki klawiaturalary iberip başladylar.Sarp ediji toparlaryň mehaniki klawiaturanyň rahatlygy üçin barha artýan isleglerine esaslanyp, gara okly mehaniki klawiatura esasynda gyzyl, ýaşyl we goňur mehaniki klawiaturalar kem-kemden gara okly mehaniki klawiaturany çalşyp, meşhur boldy.Ak okly mehaniki klawiatura ýuwaş-ýuwaşdan bazardan çykýar, diňe ýöriteleşdirilen önüm hökmünde peýda bolýar.Mundan başga-da, mehaniki klawiaturanyň görnüşleri yzygiderli baýlaşdyrylýar we degişli kompaniýalar klawiatura şahlary, RGB yşyklandyryş effektleri, şekiller, klawiatura materiallary we goşmaça tehnologiýalar boýunça täzelenmegi dowam etdirýärler, netijede RGB mehaniki klawiatura we magnit ýaly mehaniki klawiaturalaryň täze görnüşleri ýüze çykýar. mehaniki klawiaturalary çalşyň..

Hytaýyň mehaniki klawiatura senagatynyň senagat zynjyryna ýokary derejeli gatnaşyjylar çig mal bilen üpjün edijiler, ýagny mehaniki klawiaturalary öndürmek we öndürmek üçin hyzmatlary bermekdir.

Esasy çig mal söwdagäri.Mehaniki klawiatura önümçiligine gatnaşýan çig mal, şah, MCU (çip derejeli kompýuter), PCB (çap edilen)

zynjyr tagtalary), düwmeler we ş.m. Şolaryň arasynda, mehaniki klawiaturanyň esasy çig maly, gymmaty bolsa mehaniki klawiaturanyň umumy bahasynyň paýydyr.

Takmynan 30%, MCU, PCB, açar düwmeleri ýaly çig malyň bahasy umumy bahanyň 10%, 10%, 5 ~ 8% düzýär.

(1) Ok:

Mehaniki klawiatura üçin Hytaýyň uly göwrümli öndürijilerinde mehaniki klawiatura şahlaryny bilelikde eýeleýän Kaihua, Gaote we Guantai bar.

Bazar paýy takmynan 70% -e deňdir, pudagyň täsiri güýçli we mehaniki klawiatura senagaty zynjyrynyň orta akymlaryna gatnaşyjylaryň söwda güýji.

beýik.Hytaýda mehaniki klawiatura şaý öndürijileriniň sany birneme az, jemi 100-den gowrak we pudagyň konsentrasiýasy birneme ýokary.

(2) MCU:

MCU, bir çipde ýat, hasaplaýjy we USB ýaly periferiýa interfeýslerini birleşdirýän çip derejeli kompýuterdir.ortasy

Hytaýyň mehaniki klawiatura MCU-lary, 32 bitli MCU-lar bilen deňeşdirilende, esasan 8 bitli MCU-lardyr (esasan tor amallarynda, multimediýa gaýtadan işlemekde we ş.m.).

Çylşyrymly gaýtadan işlemegiň ssenarileri) pes derejeli we pes tehnologiýaly.Bu etapda, Hytaýda bazar paýy ýokary bolan 8 bitli MCU öndürijileri Atmel, NXP, STC, Winbond we ş.m. Tehnologiýanyň pesligi sebäpli köp sanly ýerli hytaý öndürijisi ýüze çykdy we ösmegini dowam etdirdi we bazaryň konsentrasiýasy Hytaýyň 8 bitli MCU senagaty pes, önümçilik kärhanalarynyň söwda güýji pes.

(3) PCB:

PCB esasy göwräni we şahany birleşdirýän, şeýle hem şahany goldaýan çap edilen elektron tagtasyna degişlidir.Hytaý PCB senagat bazaryndaky konsentrasiýasy pes, Hytaý

Localerli öndürijiler köp.PCB kompaniýalary kompaniýalara wekilçilik edýän Guangdong, Hunan, Hubei, Jiangxi, Jiangsu we beýleki ýerlerde jemlenendir.

“Zhending Technology”, “Shennan Circuit”, “Lianneng Technology”, “Shenzhen Wuzhu Technology” we ş.m. bar. Mehaniki klawiatura oky senagaty bilen deňeşdirilende, Hytaý PCB

Senagat kapitaly we tehniki çäkler pes we bazar üpjünçiligi kuwwaty hakyky islegden has ýokary, şonuň üçin PCB kompaniýalarynyň söwda güýji pes.

(4) Düwmeler:

Hytaýyň mehaniki klawiatura klawiaturalarynda dürli materiallar bar we esasy materiallara ABS (terpolimer), PBT (politeereftalen) degişlidir.

Butilen formaty) we POM (polioksimetilen termoplastiki kristal polimer), şolaryň arasynda ABS we PBT material klawişleri köplenç ýokary derejeli mehaniki klawiaturalarda ulanylýar, PBT materialy könelişme garşylygy we tekizligi taýdan ABS materialyndan has gowy, şonuň üçin bahasy Adatça ýokary ABS materiallaryndan has köp.Hytaýdaky açar kompaniýalarynyň arasynda has meşhurlary Amilo, RK, Fuller, Gauss, Thor we ş.m. Düwmeler düwmeleri esasan mehaniki klawiatura DIY höwesjeňleri üçin mehaniki klawiatura esbaplary hökmünde ulanylýar.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr