Renonyň ergonomiki önümlerini tapmagyň syýahaty

Ergonomika, gurallary ulanmagy mümkin boldugyça adam bedeniniň tebigy görnüşine laýyk getirmekden ybaratdyr, şonuň üçin gurallary ulanyp bilýän adamlar işleýän wagtynda hiç hili işjeň fiziki we akyl uýgunlaşmagyna mätäç bolmaz, şeýlelik bilen ýüze çykýan ýadawlygy azaldar. gurallaryny ulanmak.
Häzirki wagtda bazardaky iň işjeň ergonomiki önüm in engineeringenerçilik kafedrasydyr, ýöne ululygy we agyrlygy sebäpli daşary söwda eksportynyň bahasyny ep-esli ýokarlandyrýan halkara logistika we transport üçin amatsyz.“Reno R&D” topary 2013-nji ýylda döredilip, on ýyla golaý wagt bäri ergonomiki önümleri işläp düzýär we dizaýn edýär.Taslanan önümlere lift noutbuk stendi, göçme noutbuk stendi, LED stol çyrasy we köpugurly simsiz güýçlendiriji girýär.Uzak wagtlap kompýuter ulanýan topar ulanyjylary üçin has sagdyn ofis esbaplaryny dizaýn edýäris we minimalist dizaýn stili bilen birlikde ajaýyp many aňladýan "zetsumyo" mehaniki gurluş dizaýn toparymyzyň kömegi bilen müşderiler bilen täze ergonomiki önümleri döretmäge ökde. önümlerimiz bazardaky beýleki önümlerden tapawutlanýar we has tanalýar.
Ergonomiki ofis esbaplaryny uzak wagtlap ulanmak bedene edilýän basyşy ep-esli azaldyp biler we şeýlelik bilen uzak möhletli işleriň netijesinde adamlaryň saglyk ýagdaýyny gowulaşdyryp biler.
Ergonomikanyň we şuňa meňzeş önümleriň dünýäniň dürli bazarlarynda barha meşhur bolýandygyna düşünýäris.X seriýaly göçme stendimiz bary-ýogy bir aýyň içinde Koreýa, Demirgazyk Amerika, Europeewropa we Awstraliýa satylyp, ýerli ulanyjylaryň biragyzdan öwgüsine eýe bolsa-da, bu pursatdan peýdalanyp, iri dünýä bazarlaryna tiz ýaýramagy umyt edýäris.Has sagdyn adamlara hyzmat etmek üçin uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk boljak has köp marka bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Söwda dolandyryjysy Erik

S103 (4)

Iş wagty: Iýul-14-2022