“Reno” - ösýän senagat dizaýn güýji

2020-nji ýylda “Amazon” köp sanly täze enjamlary, dürli monitor göteriji ýaýlary, şeýle hem LED ýeňil önümleri, simsiz zarýad beriş önümlerini we duralgalary gördi.Täze enjamlaryň ilkinji ýyly diýip atlandyryp bolar we täze enjamlaryň köpelmegi senagat dizaýny üçin bir mümkinçilik boldy.
Şeýle-de bolsa, internet ykdysadyýetiniň çalt ösmegi kompaniýalary döretmek we pikirlenmek üçin has köp ýer gysdy.Haçan-da bir önüm onlaýn ýagdaýda meşhur bolanda, köp öndürijiniň hatda reaksiýa bermäge wagty ýok we şuňa meňzeş önümler yzarlanýar.Gomogenizasiýa çynlakaý we baha söweşi önümiň hiliniň erbetleşmegine sebäp bolýar.Mysal üçin, Amazonda satylýan ofis enjamlarynyň köpüsiniň negatiw synlary almagyny dowam etdirýäris, adamlar önümiň durnuksyzlygyndan we kyn iş usullaryndan zeýrenýärler.
Önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin täze senagat dizaýn dili zerur.Täze enjamlaryň çalt ösmegi, internetiň ösmegi özara täsir dizaýnynyň ösmegine sebäp bolşy ýaly köp sanly senagat dizaýnerini talap edýär.
Adaty önümçiligiň girdejisi internetden has pes we dizaýna bolan üns birneme pes, şonuň üçin köp öndürijiler beýleki adamlaryň önümlerini gönüden-göni sökýärler we göçürýärler.

Renault munuň tersini eder.Dizaýna uly ähmiýet berýäris we "ulanyjy merkezi" dizaýn pikiri, önümçilik dizaýnymyza uzak wagtlap ýoldaş bolar.
Häzirki wagtda bizde 52 önüm patenti bar, şol sanda daşky görnüş patentleri, peýdaly model patentleri we programma üpjünçiligi iş patentleri.2022-nji ýylyň iýun aýynda Ruinuo has köp zehin çekmäge kömek etjek milli ýokary tehnologiýaly kärhana yglan eder.
Zesmuyo ajaýyp senagat dizaýn topary, müşderilerimiz üçin markaly seriýaly önümleri döretmekde ýöriteleşýäris.Reno dünýä bazaryna has döredijilik önümlerini getirjekdigine we dünýä bazaryny saýlamakda hasam ösjekdigine ynanýar.

KL (7G3O_ {Q3 ~ HUUV`Q6II_K_06

Iş wagty: Iýul-15-2022