Üç ulgamly şahadatnama.

2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde RENO diýlip atlandyrylýan Şençzhenen Reno Maglumat Tehnologiýa Ş., ISO45001, ISO9001 we ISO14001 üç ulgamly şahadatnamany üstünlikli geçdi.

ISO9001 ulgamy şu wagta çenli dünýäde iň ösen hil çarçuwasydyr we kärhanalaryň hyzmat hiliniň ýokary ykrar edilmegidir.ISO9001 standart şahadatnamasyndan geçmek, Şençzhenen Ruinuo-nyň önüm gözleginde we önümçiliginde, önüm öndürmekde, satuwdan soň önümçilikde we ş.m. halkara standart dolandyryş derejesine ýetendigini aňladýar. Marka eýeleri hünär we ýokary hilli önümçilik hyzmatlaryny edýärler.

ISO14001 ulgamy, daşky gurşawy goramak we daşky gurşawyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kompaniýany netijeli ugrukdyryp bilýän kompaniýanyň iş we önümçilik gurşawynyň dolandyryş çarçuwasyny we durmuşa geçiriş standartlaryny kadalaşdyrýar.Öndüriji hökmünde Şençzhenen Reno ISO14001 şahadatnamasyny berdi, bu Şençzhenen Renonyň halkara söwdasynyň täze tendensiýasyna laýyklykda daşky gurşaw dolandyryş ulgamyny we halkara ülňülerine laýyklykda daşky gurşaw dolandyryş ulgamyny döredendigini görkezýär.ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçmek, energiýa we serişdeleri tygşytlamak üçin amatlydyr;zyňyndylary yzygiderli gazanmak, hapalanmak çykdajylaryny azaltmak, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we daşky gurşawy goramaga goşant goşmak.

Ykdysady globallaşma we halkara söwdany ösdürmegiň zerurlygy bolan ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamynyň standarty.Bu ulgam şahadatnamasyndan geçmek, kompaniýanyň önümlerinde, hyzmatlarynda, işlerinde we iş şertlerinde ýüze çykýan howplary bilip biljekdigimizi, kabul edip bolmajak howplar we töwekgelçilikler üçin degişli gözegçilik meýilnamalaryny düzüp we durmuşa geçirip, kärhananyň dolandyryş gurluşyny optimallaşdyryp we giňişleýin peýdalaryny ýokarlandyryp biljekdigimizi görkezýär. kärhana.Işgärleriň howpsuzlyk hilini, howpsuzlygy habardar etmek we işlemek ukyplaryny ýokarlandyrmak, işgärlere önümçilik we iş işlerinde howpsuzlyk we saglyk töwekgelçiligini aňsatlyk bilen öňüni almaga we kärhanalaryň bazar bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik beriň.

Ulgam sertifikatyndan başga-da önümlerimiz CE, Rohs, FCC we beýleki halkara sertifikatlaryndan hem geçdi.Şençzhenen Reno müşderilere dünýä derejesindäki OEM / OEM hyzmatlaryny getirer.

şahadatnamalar (3)
şahadatnamalar (2)
şahadatnamalar (1)

Iş wagty: Iýun-03-2019