X6 ýaý

Noutbuklary we “iPad” -leri uzak wagtlap ulanmak, uzak wagtlap oturmak, okuwçylaryň we kompaniýanyň işgärleriniň saglyk problemasy sebäpli boýnuň agyrmagyna sebäp bolup biler.Ergonomiki önümlere ünsi jemleýän “Reno”, bazardaky noutbuklaryň we “iPad” planşetleriniň köpüsi bilen ulanyp boljak göçme noutbuk stendi X6 döretdi.

Amazon bazarynda giňden ýaýran goşa gatly stendden tapawutlylykda, köp müşderi önümiň sarsdyrylmagynyň aňsatdygyny, gaty durnuksyzdygyny we işlemegiň kyndygyny aýdýarlar.Hil meselesi köp.Iki basgançakly gurnama, 7 tizlikli beýikligi sazlamak, hakyky alýuminiý garyndy materialyny ulanmak bilen, proses ýalňyşlygy 0.02mm aralygyndadyr, önümiň agramy 263 gram, daş-töwereginde göterilip bilner, podşipnikde grafen boşluklary bar bukulmagy edýär Damping gaty gowy.

Awiasiýa derejeli alýumin garyndysyndan ýasalan, agramy 30 kg.Ulanyjylar agyr oýun noutbukyny göterip bilmezlik barada alada etmeli däl, X6 noutbuk stendi 11-15,6 dýuým aralygyndaky noutbuklara laýyk gelýär, şonuň üçin has giň sanly enjamlary saklap bilýär.

X6 ýaý (3)
X6 ýaý (2)
X6 ýaý (1)
X6 ýaý (4)

Mundan başga-da, çagalar bu önüme uly gyzyklanma bildirdiler.Iň pes doza 4 ýaşa çenli çagalara önümi özbaşdak ulanmaga mümkinçilik berýär.Metal önümleri howpsuz saklamak üçin stendiň aýaklaryny silikon bilen örtýäris we kesilmeginiň öňüni almak üçin önümiň gyralaryny süpürýäris.Önüm jikme-jiklikleri üçin henizem has gowulaşýarys we müşderileriň her bir teklibi biziň üçin gaty gymmatly.

Şol bir wagtyň özünde, alma kümüş, kosmos çal, gyz gülgüne, deňiz gök, ýary gije gök we dürli reňkdäki ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek reňkleri sazlap bileris.Baý reňkler müşderilere has köp täzelik getirýär.Dürli ýaşdaky dürli ulanyjylara we ulanylyş ssenarilerine laýyk reňkleri üýtgetmek, bu önümiň dünýäde meşhurlygy üçin hemme zat taýyn.


Iş wagty: Iýun-29-2022