RN01 Ipad üçin arzan bahaly telefon displeýi

Gysga düşündiriş:

Arza ssenariisi:

Noutbuk stendi, “iPad” planşet stendi, oýun konsoly stendi hökmünde ulanylyp bilner

Synag mähellesi: okuwçylar, noutbuk we planşet ulanýan adamlar

Synag hadysalary;öý ofisi, ofis, açyk ofis, açyk güýmenje


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik maglumat

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Material alýumin garyndysy + silikon
Faceerüsti bejeriş prosesi ýag sanjym
Belentlik burçy 11 ° ~ 43 °
Boý aralygy 44-139mm beýikligi sazlamak
Ulanylýan modeller 9,7 ~ 13,3 dýuým
Agram ≤10Kg
Patent Daş görnüşi patenti, peýdaly model patenti

Aýratynlyklary

RN1 (1)

● Üçburçly durnukly goldaw gurluşy, durnukly we titremän.

Operating Işlemek aňsat, aýak direglerini deňleşdirmek zerurlygy ýok.

● Alýumin garyndy materialy, berk we çydamly

● Agramy bary-ýogy 195G bolup, töwereginde göterip bolýar

● Metal çörek bişirmek prosesi, reňki baý we boýagdan düşmeýär we dürli reňkler düzülip bilner

The Planşedi doly goramak üçin skide garşy we ýylylyga çydamly bäş sany silikon list

Storage Deformasiýa edilýän ammar, köp funksiýaly ulanmak, noutbuklar, planşetler, jübi telefonlary üçin goldaw, ýylylygyň has çalt ýaýramagy üçin kiçi goldaw meýdançasy

Dişli enjamlary sazlamak, beýikligi şahsy islegiňize görä sazlamak, oturmagyň erbet ýagdaýyny düzetmek

Log Logotipiňizi çap edip bilersiňiz.

RN1 (2)

Düşündiriş

Bularyň hemmesi berk we çydamly we 10KG göterip bilýän alýumin garyndy materialdan ýasalýar. Üçburç durnukly goldaw gurluşy, durnukly we titremän.

“IPad”, planşet stendi üçin berk / durnukly / ýönekeý.Öňki silikon pad, planşetiň ofisde aýlanmagynyň we dynç alyşdan peýdalanmagynyň we gymmat wyklýuçatel konsolynyň çyzylmagynyň öňüni alýar.

Egilme burçuny sazlap bilýär - ýedi dişli sazlap bolýar, ýokary aralyk: 44-139mm.Görüşiňizi goraýar we boýnuňyza we egniňizdäki agyrylary ýeňilleşdirmek üçin amatly duruşyňyzy saklaýar.Planşedi doly goramak üçin süýşmeýän ýylylyga çydamly bäş sany silikon list

Öň tarapy silikon süýşmeýän pad bilen doly örtülendir, şonuň üçin planşetiň yzly-yzyna titremeginden gorkmaň.Noutbukyň üstündäki çyzyklaryň öňüni almak üçin kontakt ýüzü silikon bilen örtülendir.Süýşmeýän we howpsuz.Köýnege çydamly boýag bilen sepilýär.13.3 dýuýmlyk planşet kompýuter, elde oýnalan oýun konsoly, wideo oýun konsoly, merkezi okda gowy çyglylyk duýgusy bolan we gaýta-gaýta buklandan soň gowşamaz ýaly grafen spacer bar.

Youanyňyz bilen göteriň, umumy agramy 200g-den geçmeýär, dizaýny Transformers tarapyndan ylhamlanýar we iň kiçisi Nokia jübi telefonynyň ululygynda saklanyp bilner.Içerde we daşarda planşetler we wideo oýun konsollary bilen ulanylyp bilner.

RN1 (7)
RN1 (6)
RN1 (2)
RN1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • RN1 (1) RN1 (2) RN1 (3) RN1 (4) RN1 (5) RN1 (6) RN1 (7) RN1 (8) RN1 (9) RN1 (10)

    GARŞY ÖNÜMLER