Önümiň ösüşi barada Reno

Reno, Japanaponiýanyň “Foxconn” -da işlän daşary ýurtly Amazon maglumat derňew topary we önüm dizaýn topary bar.Müşderileriň funksional talaplaryny kanagatlandyrmakdan başga-da, önümiň gurluşynda ergonomiki dizaýn ýörelgelerini kabul edýäris, proses ädimlerini birnäçe gezek optimizirleýäris we has gowy önüm tejribesi getirmek üçin önümiň jikme-jikliklerini ýuwýarys.

Renonyň daşky görnüşi dizaýny, çylşyrymlylygy ýönekeýleşdirmek we önümiň bitewiligini we utgaşdyrylyşyny gowulandyrmak minimalistik estetikadan alnan.Şol sebäpli nepis we ajaýyp manyny berýän "Zetsumyo" korporatiw markasy döredildi.

Önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak hemişe gözlegimiziň esasy ugry boldy.“Reno” -nyň önüm dolandyryjysy Erik göçme stendiň dizaýn düşünjesini şeýle düşündirdi: “Amazon bazarynda giňden ýaýran önümler diňe önümiň özüni çäklendirýän stend görnüşinde bolup biler.Bu, şübhesiz, marka eýelerini baha söweşine getirer ".“Reno” -nyň önüm dolandyryjysy Erik, gowy önümiň önümiň korporasiýa markasyna laýyk gelmelidigini, ýönekeý kysmatyň hem ýokary hilli hödürlenip biljekdigini, bu adamlaryň öz sagdyn durmuşyna bolan garaýşydygyny aýtdy.

Ilki bilen görnüşi ýönekeý bolmaly we X görnüşi depderiň gurluşyny ýada salýar.Bu adamlara akyl çykdajylaryny tygşytlaýar.Ikinjiden, ulanmak usuly ýeterlik ýönekeý bolmaly.Adamlar adaty "slede ýaýyň" kyn işini halamaýarlar.Garaşygyň ulanylyşyny 2 ädim ýönekeýleşdirip bolar, hatda kiçi çagalar hem özleri dolandyryp bilerler diýip umyt edýäris.

Netijede, önümiň goşulan gymmaty, markaňyzy önüm bilen nädip birleşdirmeli, X-nyň gurluşy adamlary çatryk merkezine gönükdirer, bu logotipiň ýerleşişi üçin iň oňat ýer bolar we markaňyza jany sanjym eder. önüme.Inçelik bilen marka reklamalaryňyza öwrüliň.“X6” stendi markalara hakyky wagt goşar.

"Elektron söwdanyň bahasy söweşine düşmezlik üçin ýokary hilli we döredijilik önümlerini öndürmegi talap ediň. Reno hemişe ýönekeý we döredijilikli täze önümleri ösdürýär. Geçmişde Hytaý bazarynda. Önümlerimiz tarapyndan tanalýardy Lenovo we Asus ýaly meşhur kompaniýalar.

Indi ýaş toparymyz dünýä sarp ediji elektronika bazaryna täze gany sanamagy dowam etdirer.Şol bir wagtyň özünde, biz bilen hyzmatdaşlyk etmek we bilelikde gyzykly işler etmek üçin has köp markany kabul edýäris ".kompaniýanyň başlygy Çen Huifeng aýtdy.

Önümiň ösüşi barada Reno (1)

Iş wagty: Iýun-29-2022